Nekilnojamo turto skelbimai

Prisijungti

ARUODAS.LT NAUDOJIMO TAISYKLĖS (redakcija 2017-08-31)

Taisyklių taikymas ir aiškinimas

1.1. Šis dokumentas yra sutartis tarp UAB „Diginet LTU“ (juridinio asmens kodas – 126222639, PVM mokėtojo kodas – LT262226314, buveinės adresas – Saltoniškių g. 9B, Vilnius, Lietuva, el. pašto adresas – info@aruodas.lt) (toliau – ARUODAS.LT) ir Jūsų (toliau – Klientas) dėl naudojimosi interneto svetaine ARUODAS.lt (toliau – Svetainė).

1.2. Naudodamiesi Svetaine Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su šios sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinkate su Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.

1.3. Naudojimasis Svetaine šių Taisyklių prasme apima visų ir bet kokių veiksmų atlikimą, Klientui prisijungus prie Svetainės naudojantis interneto ryšiu. Šių Taisyklių prasme paslaugos (toliau – Paslaugos) apima visus ir bet kokius Kliento veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant Skelbimų skelbimą, skelbiamos informacijos skaitymą, klausimų, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą, tačiau tuo neapsiribojant (toliau – Paslaugos). Klientas, bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Klientas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, jis neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis ir/ar Svetaine.

1.4. Dalis Svetainėje teikiamų Paslaugų yra teikiamos Klientui už atlygį (toliau – Mokamos Paslaugos). Mokamos Paslaugos, jų kaina ir užsakymo tvarka yra apibūdintos ir nurodytos Svetainės skiltyje „Dažniausiai užduodami klausimai (D.U.K.)". Mokamų Paslaugų sąlygos gali būti nurodytos konkrečios Mokamos Paslaugos užsakymo puslapyje. Toliau šiose Taisyklėse nuoroda į „Paslaugas“ apims visas Paslaugas, įskaitant ir Mokamas Paslaugas, o nuoroda į „Mokamas Paslaugas“ apims tik tas Paslaugas, už kurias Klientas moka užmokestį.

1.5. Be šių Taisyklių santykiams tarp Kliento ir ARUODAS.LT reguliuoti taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, specialios sąlygos ir taisyklės, pateikiamos Svetainėje, bei nusistovėjusi gera verslo praktika.

1.6. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

1.7. Naudodamiesi ARUODAS.LT ir ARUODAS.LT sistemoje užsisakę kito portalo paslaugų, Jūs privalote susipažinti su kito portalo taisyklėmis ir jų laikytis, naudodamiesi tuo portalu. 

Bendrosios sąlygos

2.1. ARUODAS.LT suteikia Klientams virtualią erdvę, t. y. Svetainę, kurioje Klientai turi galimybę paskelbti savo skelbimus apie siūlomus ir/ar ieškomus nekilnojamojo turto objektus (toliau – Skelbimai), peržiūrėti, skaityti Skelbimus, ieškoti Skelbimų bei naudotis kitomis Paslaugomis. Be Kliento Skelbimų Svetainėje gali būti skelbiama ir kita ARUODAS.LT ir/ar trečiųjų asmenų, tarp kurių gali būti ir Kliento konkurentų, informacija.

2.2. ARUODAS.LT teikia tik technines priemones informacijos publikavimui Svetainėje ir jokiu būdu nedalyvaus pirkimo-pardavimo ar kituose su Svetainėje siūlomais nekilnojamojo turto objektais susijusiuose sandoriuose tarp Klientų (nei kaip tarpininkas, įgaliotas asmuo, atstovas ar kaip kitaip). ARUODAS.LT taip pat nebus Kliento agentu, atstovu, tarpininku ir kt.

2.3. Klientas, susipažindamas su Svetainėje esančiais Skelbimais ir/ ar Paslaugomis, priimdamas Svetainėje paskelbtus pasiūlymus ir/ ar pats teikdamas Skelbimus bei kitaip naudodamas Paslaugas, veikia savarankiškai,  savo atsakomybe ir pats atsako už visas iš savo elgesio bei naudojimosi Svetaine kylančias pasekmes bei prievoles. 

2.4. Bet koks informacijos paskelbimas ir/ar padarymas viešai prieinama Svetainėje nėra laikoma ARUODAS.LT pasiūlymu (oferta) sudaryti sandorį.

2.5. Visi pranešimai ir informacija tarp Kliento ir ARUODAS.LT bus siunčiama elektroninėmis priemonėmis: ARUODAS.LT  adresais, nurodytais šiose Taisyklėse arba Svetainėje, Klientui – adresais, nurodytais įvedant Skelbimo informaciją ir/ ar registracijos paskyroje, nebent šiose Taisyklėse nurodyta kitaip.

2.6. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Svetainę ir visą jos turinį, įskaitant autorių teises, pramoninės intelektinės nuosavybės teises, firmų vardus, know-how, komercines ir gamybines paslaptis, priklauso ARUODAS.LT arba ARUODAS.LT teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis.

2.7. Naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis ir/ar teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas bet kokią informaciją ar duomenis į Svetainę Klientas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia ARUODAS.LT šias išimtines teises į tokius kūrinius, informaciją ir/ar duomenis:

2.7.1. teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn;

2.7.2. teisę keisti ar adaptuoti, kurti išvestinius kūrinius iš Kliento pateiktos informacijos;

2.7.3. bet kokiu būdu, tikslais ir forma neatlygintinai naudotis pateikta informacija.

2.8.Klientas sutinka, kad ARUODAS.LT turi teisę panaudoti Skelbimų fotografijas ir/ar kitą informaciją reklaminiais ARUODAS.LT tikslais, neatskleisdamas asmeninės Kliento informacijos. Klientas sutinka, kad jo Skelbimai ir kitas Kliento publikuojamas turinys, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, taptų Svetainės duomenų bazės dalimi, ARUODAS.LT ir/ ar jo įgaliotų asmenų būtų saugomi ir įstatymų nustatytais būdais naudojami neribotą laiką, išskyrus, jei šiose Taisyklėse nurodyta kitaip. Nei ARUODAS.LT, nei jokia kita trečioji šalis, naudodama Skelbimus ir/ ar kitą Kliento publikuojamą turinį, nebus įpareigota mokėti Klientui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą. 

2.9. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas Svetainės turinio, dizaino apdorojimas, kopijavimas, dekompiliavimas, šifravimas, perprogramavimas, perkėlimas, nukreipimas ir/ ar kitoks naudojimas be raštiško ARUODAS.LT leidimo ir/ ar nesilaikant Taisyklių yra intelektinės nuosavybės ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šis apribojimas netaikomas Klientams jų Skelbimų atžvilgiu tiek, kiek tai susiję su konkrečiu Kliento Skelbimu ir nepagrįstai nekeičia ir nedaro žalos Svetainės veikimui bei ARUODAS.LT teikiamoms paslaugoms. 

 Kliento teisės ir pareigos

3.1. Klientas įsipareigoja:

3.1.1. pateikti teisingą savo el. pašto adresą bei kontaktinį telefono numerį, kitą kontaktinę informaciją, jei ji yra reikalinga naudojimuisi Svetaine ir/ ar Paslaugomis;

3.1.2. nenaudoti Svetainės ir/ar Paslaugų neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti arba sukčiavimui, taip pat neatlikti veiksmų, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams;

3.1.3. naudodamasis Svetaine pateikti objektyvią, teisingą, visapusišką ir išsamią informaciją apie siūlomus objektus (t. y. informacija turi tinkamai apibūdinti objektus);

3.1.4. užtikrinti, kad Skelbimai ar naudojantis Svetaine Kliento pateikiama informacija ir duomenys:

   3.1.4.1. nėra klaidinanti, įžeidžianti, apgaulinga ar neteisinga;

   3.1.4.2. nepažeidžia trečiųjų asmenų turtinių ar asmeninių teisių (įskaitant, bet neapsiribojant, teises į intelektinę nuosavybę, taip pat ir turtines autoriaus teises, patentus, komercines ar gamybines paslaptis ar teises į prekių ženklus;

   3.1.4.3. nepažeidžia teisės aktų reikalavimų (įskaitant vartotojų teisių apsaugą, reklamą ar konkurenciją reglamentuojančius teisės aktus);

   3.1.4.4. neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei;

   3.1.4.5. neturi savyje virusų ar kitokių kompiuterių programų ar failų, kurie gali sutrikdyti normalų Svetainės ir/ar Paslaugų veikimą, būti patalpinti Klientų kompiuteriuose ir dėl to padaryti žalą Klientui ar jo turtui, trukdyti Klientui naudotis Svetaine, Paslaugomis ir Kliento kompiuteriu, taip pat ribojančių  ARUODAS.LT galimybę tinkamai teikti Paslaugas ir/ ar kitų asmenų galimybę pasinaudoti Svetaine ir/ ar Paslaugomis;

   3.1.4.6. nereklamuoja ir neskelbia informacijos, kurioje minimi su ARUODAS.LT tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba tokių asmenų prekės ir/ar paslaugos, taip pat nuorodos į tokius asmenis ir/ar produktus. ARUODAS.LT konkurentais laikomi bet kokie asmenys, kurie kuria, rengia, valdo ar administruoja interneto svetaines, susijusias su nekilnojamojo turto pardavimo ir nuomos skelbimais, taip pat su tokiais tiesioginiais konkurentais susiję asmenys. ARUODAS.LT turi teisę nurodyti Klientui savo konkurentus ir tokie asmenys bus laikomi ARUODAS.LT konkurentais šio 3.1.4.6. straipsnio prasme nuo to momento, kai ARUODAS.LT apie juos informuos Klientą.

3.1.5. nerinkti, nekaupti, neperkelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamais, neskelbti bei neplatinti Svetainės vartotojų duomenų ar duomenų apie bet kokius Svetainės vartotojų veiksmus, įskaitant duomenis apie siūlomas ir/ar ieškomas prekes ir/ar paslaugas, jų kainas ir t. t.;

3.1.6.  nekopijuoti Svetainės turinio (nebent tai leidžia Taisyklės ir/ ar Svetainėje siūlomos paslaugos/ produktai), nepašalinti autorių ar prekinių ženklų iš bet kokių Svetainės turinio kopijų, Svetainės turinio pagrindu nekurti elektroninės ar rankiniu būdu atkurtos duomenų bazės, netalpinti Svetainės turinio kitose interneto svetainėse, taip pat nekeisti turinio iš Svetainės parsisiųstame dokumente;

3.1.7. nenaudoti jokių automatizuotų priemonių, įskaitant, bet neapsiribojant papildoma kompiuterine technika ir/ar programine įranga, duomenų peržiūrai ir/ar išsaugojimui, Skelbimų sukūrimui, redagavimui, taip pat nenaudoti jokių priemonių, skirtų apdoroti Svetainės turinį ir (ar) dizainą, ir (ar) Paslaugas (įskaitant ir Skelbimų įdėjimą), ar skirtų juos kopijuoti, dekompiliuoti, šifruoti, perprogramuoti, perkelti, nukreipti kitaip nei leidžia standartiniai Svetainės funkcionalumai, nebent su Klientu raštu iš anksto būtų suderinta kitokia Svetainės ir (ar) Paslaugų naudojimo tvarka;

3.1.8. saugoti Kliento prisijungimo vardą ir slaptažodį (jei tokie Klientui suteikti) tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Klientas įgaliojo atstovauti Klientui naudojantis Paslaugomis;

3.1.9. nedelsdamas pranešti ARUODAS.LT apie bet kokius Kliento pateiktos informacijos (ypač pateiktos registruojantis Svetainėje) ir/ar duomenų pasikeitimus, laiku atnaujinti ir pakeisti informaciją Svetainės anketoje. ARUODAS.LT Kliento atžvilgiu veiks laikydamas, jog Kliento pateikti duomenys yra teisingi ir išsamūs;

3.1.10. nedelsdamas el. paštu pranešti ARUODAS.LT, jei Kliento vartotojo vardas ir/ar slaptažodis, kurie reikalingi naudotis Svetaine, buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims, jei buvo padarytas prisijungimo duomenų neteisėtas atskleidimas, vagystė ar neteisėtas naudojimas;

3.1.11. Skelbimus dėti Taisyklėse ir/ ar Skelbimo įdėjimo formoje ir/ ar kitur Svetainėje nustatyta tvarka. Įdėdamas Skelbimą, Klientas prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams. Skelbime pateikdamas duomenis Klientas patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra, tiksli ir išsami. Svetainėje galima dėti Skelbimus tik apie nekilnojamojo turto objektus ir/ar su jais susijusius sandorius. Dėdamas Skelbimą, taip pat jį redaguodamas, atnaujindamas ar pan., Klientas privalo: 

   3.1.11.1. Skelbimus skelbti jų turinį atitinkančiose teminėse srityse;

   3.1.11.2. skelbiamame Skelbime teksto nerašyti didžiosiomis raidėmis;

   3.1.11.3. neskelbti beprasmių Skelbimų ar Skelbimų su beprasmėmis simbolių ir/ar žodžių sekomis;

   3.1.11.4. viename skelbime reklamuoti vieną nekilnojamojo turto objektą, ne kelis;

   3.1.11.5. savo skelbime skelbti tik realią, nekilnojamojo turto vertę atitinkančią, bendrą viso nekilnojamojo turto objekto kainą;

   3.1.11.6. pirmoje skelbimo nuotraukoje nedėti papildomų paveikslėlių ar užrašų, tik to objekto nuotrauką ir savo įmonės logotipą;

   3.1.11.7. nurodyti tik tikslų reklamuojamo objekto adresą, neklaidinti vartotojo, nurodant kitą rajoną, miestą ar mikrorajoną;

   3.1.11.8. pašalinti Skelbimą, įvykus sandoriui, dėl kurio buvo įdėtas Skelbimas. 

3.2. Klientas Svetainėje  registruojasi vadovaudamasis Svetainės dalyje „Prisijungimas“ pateiktomis instrukcijomis. Draudžiama atlikti registraciją naudojantis svetimais duomenimis. Klientui pateikus neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis, ARUODAS.LT turi teisę nedelsiant ir nepranešus Klientui neregistruoti Kliento, pašalinti Klientą iš užsiregistravusių asmenų sąrašo ir/ ar imtis bet kokių kitų veiksmų. Klientas Svetainės paslaugomis gali naudotis ir neatlikęs registracijos. 

3.3. Naudodamasis bet kuria Paslauga, Klientas patvirtina, kad jis/ji:

3.3.1. yra veiksnus fizinis asmuo, turintis visus įgaliojimus ir teises reklamuoti nekilnojamojo turto objektą ir vykdyti sandorius, siūlomus Svetainėje;

3.3.2. tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas Taisyklių 3.1.1.-3.1.11. punktuose;

3.3.3. supranta, kad Klientui gali kilti pareiga savo lėšomis sumokėti mokesčius, susijusius su naudojimusi Paslaugomis ir/ar pajamomis, gautomis naudojantis Paslaugomis (pvz., gyventojų pajamų mokestį, PVM ir kt.);

3.3.4. supranta ir sutinka, kad Klientui sutikus su šiomis Taisyklėmis, tarp Kliento ir ARUODAS.LT sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai numato šios Taisyklės;

3.3.5. supranta ir sutinka, kad tuo atveju, jei vartotojo vardas ir slaptažodis, kurie reikalingi norint naudotis Svetaine, taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais Klientui, ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o ARUODAS.LT neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus vartotojo vardo ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti vartotojo tapatybės, taip pat kad ARUODAS.LT nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Klientui ir/ ar tretiesiems asmenims dėl to, jog Klientas nurodė neteisingus ir/ ar neišsamius duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus;

3.3.6. supranta ir sutinka, kad ARUODAS.LT tvarkytų ir valdytų Kliento asmens duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Taisyklėmis.

ARUODAS.LT teisės ir pareigos

4.1. ARUODAS.LT turi teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti Kliento teisę ar galimybę naudotis Svetaine, įskaitant bet kokios informacijos, kurią Klientas pateikė į Svetainę, pakeitimu, Kliento Skelbimo panaikinimu, Kliento paskyros (angl. account) panaikinimu ir uždraudimu Klientui iš naujo užsiregistruoti Svetainėje, jei Klientas:

4.1.1. pažeidžia šias Taisykles ar nesilaiko savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, taip pat taikomuose teisės aktuose;

4.1.2. pateikė neteisingą, nevisą ir/ar klaidinančią informaciją, registruodamasis ar naudodamasis Svetaine ir/ ar Paslaugomis;

4.1.3. tyčia ir sąmoningai skleidžia apgaulingą ar neteisingą informaciją Svetainėje, įžeidinėja kitus asmenis ar kitaip, ARUODAS.LT nuomone, netinkamai elgiasi;

4.1.4. ARUODAS.LT  nuomone, to reikalauja atliekami techninės priežiūros ir/ ar Svetainės atnaujinimo darbai;

4.1.5. to pareikalauja kompetentingos valdžios institucijos arba tai yra reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų numatytais atvejais;

4.1.6. ARUODAS.LT įtaria, kad Klientas, naudodamasis paslaugomis, sukėlė ar gali sukelti grėsmę kitų Svetainės vartotojų saugumui;

4.1.7. Klientas, naudodamasis Paslaugomis, Svetaine, daro žalą ARUODAS.LT, įskaitant, bet neapsiribojant, ARUODAS.LT geram vardui ir/ ar reputacijai arba tai yra reikalinga, siekiant apginti ARUODAS.LT ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus;

4.1.8. Kitais Taisyklėse nurodytais atvejais.

4.2. ARUODAS.LT turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti Kliento veiksmus Svetainėje, įskaitant Kliento Skelbimų stebėjimą. Naudodama teisėtas priemones, ARUODAS.LT turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus;

4.3. ARUODAS.LT turi teisę bet kada savo nuožiūra pašalinti iš Svetainės Kliento Skelbimus ar bet kokią kitą Kliento pateiktą informaciją ar padaryti Skelbimus (informaciją) nematomus, taip pat panaikinti Kliento registraciją, jei, ARUODAS.LT nuomone, jie pažeidžia šias Taisykles, taikomus teisės aktus arba yra priešingi gerai moralei.

4.4. ARUODAS.LT turi teisę bet kada savo nuožiūra keisti Svetainę ir/ar Paslaugas (jų dalis), pakeisti ar pertvarkyti Skelbimus tam, kad Svetaine būtų patogiau naudotis, keisti Skelbimus, Svetainės funkcijas ir bet kokį kitą informaciją, taip pat ir Kliento pateiktą informaciją, įskaitant nekilnojamojo turto adreso ir vietos žemėlapyje keitimą, ar nepublikuoti skelbimo žemėlapyje, jei iš skelbimo pateiktos informacijos trūksta duomenų nekilnojamojo turto vietai pažymėti. ARUODAS.LT taip pat turi teisę apriboti kai kurių ar visų Skelbimo parametrų redagavimą praėjus tam tikram laikui nuo Skelbimo informacijos pateikimo. ARUODAS.LT nebus laikomas atsakingas už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Klientui.

4.5. ARUODAS.LT turi teisę Skelbimus, neatitinkančius Taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų, redaguoti, blokuoti jų matomumą visiems Klientams. Apie sankcijas, pritaikytas už Taisyklių pažeidimą, Klientas informuojamas Kliento nurodytu el. paštu. Šiame punkte nurodyta ARUODAS.LT teisė neatleidžia Kliento nuo atsakomybės už pateikiamos informacijos atitikimą tikrovei bei teisės aktams. Taisyklių pažeidimo atveju, papildomos užsakytos paslaugos yra anuliuojamos ir pinigai nėra grąžinami. 

4.6.ARUODAS.LT turi teisę savo nuožiūra panaikinti Kliento Skelbimus, neatitinkančius Taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų, arba jei Klientas yra gavęs ne mažiau nei du neigiamus kito Kliento atsiliepimus. Klientas turi teisę pateikti skundą dėl sprendimo panaikinti Skelbimą, atsiųsdamas el. laišką adresu info@aruodas.lt per 7 dienas nuo pranešimo apie Skelbimo panaikinimą išsiuntimo Klientui dienos. ARUODAS.LT, išnagrinėjęs Kliento skundą, gali Kliento Skelbimą atstatyti arba motyvuotu sprendimu skundą atmesti. Jei Skelbimas atstatomas, Klientui be papildomo mokesčio suteikiamos Paslaugos, už kurias Klientas buvo sumokėjęs ir kurios nebuvo teikiamos Skelbimo panaikinimo metu. Jei Klientas nepateikia skundo dėl Skelbimo panaikinimo per šiame punkte nurodytą terminą, Klientas praranda teisę pateikti tokį skundą. Šiame 4.6. punkte nurodytos poveikio priemonės (Kliento Skelbimo panaikinimas) taikomos, esant esminiam pažeidimui, kai daroma žala ARUODAS.LT ir/ ar Svetainei, jos funkcionavimui, reputacijai ar kitiems Klientams. Šios taisyklės taikomos ir sprendžiant Kliento registracijos panaikinimo klausimą. 

4.7. ARUODAS.LT turi teisę gauti užmokestį už suteikiamas Paslaugas pagal Svetainėje nurodytas kainas. Už tai, Klientui pareikalavus, ARUODAS.LT pateiks Klientui sąskaitą.

4.8. ARUODAS.LT turi teisę Klientui siųsti komercinius, informacinius ir kitokio pobūdžio UAB „Diginet LTU" pasiūlymus apie ARUODAS.LT Svetainę ir kitus UAB „Diginet LTU" priklausančius portalus NTzemelapis.lt, Skelbiu.lt, CVbankas.lt, Versliukai.lt, Autoplius.lt, Kainos.lt. Klientas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus, informuodamas apie tai ARUODAS.LT. Tokie pasiūlymai siunčiami laikantis asmens duomenų apsaugos sąlygų, nustatytų Taisyklėse ir teisės aktuose.

4.9. Klientui įdėjus Skelbimą, taip pat įvedus duomenis, tačiau neįdėjus Skelbimo (pavyzdžiui, pradėjus Skelbimo įdėjimo veiksmus, bet jų neužbaigus ar pan.), ARUODAS.LT turi teisę elektroniniu paštu ir/ ar SMS žinute siųsti informacinius pranešimus, susijusius su Kliento Skelbimu ir/ ar veiksmais (pavyzdžiui, informaciją apie užklausas dėl Skelbimo, susidomėjimo skelbimu statistiką, peržiūras, priminimą, kad Skelbimo įdėjimas yra nebaigtas ar panašaus pobūdžio informaciją, susijusią išimtinai su Kliento pateiktu Skelbimu). Pranešimai Klientui yra siunčiami visą Skelbimo galiojimo laikotarpį, ARUODAS.LT nustatytu periodiškumu. 

4.10. ARUODAS.LT turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti Svetainės veiklą.

4.11. ARUODAS.LT neturi pareigos šalinti trečiųjų asmenų Skelbimų ar kitos informacijos, nebent reklamuojamo nekilnojamojo turto objekto savininkas (savininkai) pateikia ARUODAS.LT prašymą pašalinti tokį Skelbimą ir prideda įrodymus, tinkamai pagrindžiančius jo nuosavybės teisę į reklamuojamą nekilnojamąjį objektą. 

4.12. ARUODAS.LT turi teisę Svetainėje, taip pat ir greta Kliento Skelbimo ar kartu su juo, skelbti bet kokią savo ar trečiųjų asmenų, įskaitant ir asmenų, konkuruojančių su Klientu, informaciją ir/ar Skelbimus, taip pat Skelbimą papildančią informaciją, pavyzdžiui, šildymo kainas, atstumus iki mokyklų/ darželių, nusikalstamų veikų statistiką tam tikru spinduliu, objekto vietą „Google maps“ žemėlapyje, išskyrus informaciją, kurią skelbti draudžia galiojantys teisės aktai. ARUODAS.LT nėra atsakingas už tokios informacijos (įskaitant, bet neapsiribojant Skelbimą papildančią informaciją, informaciją, kaip pasiekti objektą ar pan.) teisingumą, ypač kai tokia informacija priklauso nuo Kliento ir/ ar kito duomenų teikėjo (pavyzdžiui, tiksliai įvesto objekto adreso, rajono, turto ypatybių ar pan.). 

4.13. ARUODAS.LT gali be atskiro pranešimo Klientui pasitelkti trečiuosius asmenis bet kokiems veiksmams, susijusiems su šiomis Taisyklėmis, atlikti, taip pat tretiesiems asmenims perleisti savo teises bei pareigas, kylančias iš šių Taisyklių ar dalį jų. 

Mokamos paslaugos

5.1. Mokamos Paslaugos, jų kainos bei jų naudojimosi tvarka yra apibūdinta ir nurodyta Svetainėje, skiltyje „Dažniausiai užduodami klausimai (D.U.K.)“ . Mokamų paslaugų kaina ir kitos sąlygos taip pat gali būti nurodyta kiekvienos konkrečios Mokamos Paslaugos užsakymo puslapyje.

5.2. Apmokėti už paslaugas galima banko pavedimu arba SMS žinute. Klientas supranta ir sutinka, kad Mokamos Paslaugos gali būti teikiamos tik po to, kai Klientas sumoka ARUODAS.LT už Mokamas Paslaugas Svetainėje nurodyta tvarka. ARUODAS.LT turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias Mokamas Paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką. Laikoma, kad Klientas apmokėjo už Mokamą Paslaugą, kai ARUODAS.LT faktiškai gauna Kliento mokėjimą. Pradėjus viešai rodyti Kliento Skelbimą, užsakytos Mokamos Paslaugos negali būti anuliuotos.

5.3. Apribojus ar sustabdžius Kliento galimybę naudotis Mokamomis Paslaugomis ar Klientui negavus ar laiku negavus Mokamų Paslaugų dėl kitų priežasčių nei Kliento įvykdytas šių Taisyklių pažeidimas bei atvejus, nurodytus šių taisyklių 5.4., 4.5. ir 4.6. punktuose, ARUODAS.LT, Kliento prašymu, įsipareigoja pratęsti Mokamų Paslaugų teikimą Klientui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos Paslaugos, arba neatlygintinai suteikti Mokamų Paslaugų, analogiškų nesuteiktoms Mokamoms Paslaugoms (jei Mokamos Paslaugos nėra tęstinio pobūdžio).

5.4. ARUODAS.LT turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą neribotam terminui. Tokiu atveju Klientas, besinaudojantis Mokamomis Paslaugomis, yra informuojamas apie profilaktinių darbų pradžią pranešimu (priklausomai nuo to kokiomis Paslaugomis naudojasi Klientas – elektroniniu paštu ir/ar kitokiu pranešimu) ne vėliau kaip prieš vieną valandą iki darbų pradžios. Tokiu atveju ARUODAS.LT gali, tačiau neprivalo, pratęsti Mokamų Paslaugų teikimą Klientui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos Paslaugos, arba neatlygintinai suteikti Mokamas Paslaugas, analogiškas nesuteiktoms Mokamoms Paslaugoms (jei Mokamos Paslaugos nėra tęstinio pobūdžio).

5.5. Užmokestis už Skelbimus ir Turinį, kurie buvo panaikinti ir/ar pašalinti dėl to, jog Klientas pažeidė šių Taisyklių nuostatas, nėra grąžinamas. 

5.6. Vienas Mokamos Paslaugos užsakymas Klientui suteikia teisę įdėti vieną Skelbimą, nebent prie konkrečios Paslaugos yra nurodyta kitaip. Pasirinkęs Mokamą paslaugą konkrečiam laikotarpiui (pavyzdžiui, 30 dienų, 60 dienų ar pan.), Klientas įsipareigoja šia Paslauga naudotis ne trumpiau nei Mokamos Paslaugos visas galiojimo laikotarpis (toliau – Minimalus laikotarpis). Jei Skelbimo sandoris įvyksta anksčiau, nei pasibaigia Minimalus laikotarpis (pavyzdžiui, turtas parduodamas, išnuomojamas ar pan.), arba jei Klientas pats panaikina Skelbimą, arba jei Skelbimas panaikinamas dėl Kliento kaltės, pinigai už nepanaudotą Minimalų laikotarpį Klientui nėra grąžinami ir nėra perkeliami kitam Skelbimui apmokėti. Įvykus Skelbimo sandoriui Klientas privalo pašalinti Skelbimą, kad neklaidintų kitų Svetainės lankytojų.

5.7. Klientui perkėlus Skelbimą iš aktyvaus į pasyvų, taip pat sustabdžius Skelbimo rodymą dėl Kliento kaltės, Skelbimo nerodymo laikotarpis yra įskaitomas į Minimalų laikotarpį ir Minimalus laikotarpis neperkeliamas bei neprailginamas laikotarpiui, kurį Skelbimas nebuvo rodomas viešai Svetainėje.

5.8. Įvykus Skelbimo sandoriui (turto pardavimas, nuoma ar pan.), Minimalaus laikotarpio likutis nėra perkeliamas kitam Skelbimui ir Klientas negali skelbti naujo (kito) Skelbimo vietoje seno Skelbimo. Jei Klientas Mokamą Paslaugą pritaikė (ketina pritaikyti) kitam Skelbimui (kitam nekilnojamojo turto objektui, nei pradinis objektas), ARUODAS.LT turi teisę panaikinti šį Skelbimą ir perspėti Klientą arba reikalauti už tokį Skelbimą apmokėti kaip už naujai paskelbtą Skelbimą. Toks Skelbimas imamas rodyti tik už jį tinkamai apmokėjus. Klientui nesutikus apmokėti, Skelbimas yra panaikinamas. 

5.9. Jei sutartis dėl Kliento kaltės ar jo iniciatyva yra nutraukiama nepraėjus Minimaliam laikotarpiui, Klientas privalo sumokėti ARUODAS.LT kompensaciją, lygią konkrečios Kliento užsakytos Mokamos Paslaugos mokesčio daliai nuo atsisakymo dienos iki Minimalaus laikotarpio pabaigos. Ši kompensacija išskaičiuojama iš Kliento sumokėtos Mokamos Paslaugos kainos. 

Asmens duomenys

6.1. ARUODAS.LT turi teisę tvarkyti ir valdyti registracijos metu ar vėliau naudojantis Svetaine Kliento pateiktus ar ARUODAS.LT kitais būdais surinktus asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), vadovaudamasis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir jose nurodytais tikslais. ARUODAS.LT užtikrina duomenų subjektų teises pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus.

6.2. Asmens duomenys tvarkomi siekiant tinkamai suteikti paslaugas Klientams (dėti Skelbimus, suteikti informaciją apie atitinkamo turto pardavimą, užsakyti tam tikrą paslaugą ir pan.). Kliento duomenys taip pat yra tvarkomi jo registravimo bei Skelbimų duomenų bazės administravimo internetinės svetainės sistemoje tikslu bei tiesioginės rinkodaros ir reklaminių akcijų (tiesioginės rinkodaros žaidimų, viktorinų, konkursų) vykdymo tikslais. ARUODAS.LT rinks ir saugos Asmens duomenis elektroniniu būdu ir pateiks tokių Asmens duomenų išrašus kitomis formomis esant poreikiui.

6.3. Klientas Svetainėje pagal poreikį pateikia savo vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą. Šie asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš Kliento.

6.4.Pateikdamas Asmens duomenis Klientas: 

6.4.1. suteikia teisę ARUODAS.LT valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šiose Taisyklėse. Klientas turi teisę atšaukti savo leidimą ARUODAS.LT valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti paskyrą. Sutikimas valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis negalioja atgal į praeitį;

6.4.2. pareiškia, kad jis pateikia savo asmens duomenis patalpinimui internetinėje svetainėje laisva valia ir sutinka, kad jo pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu Svetainės duomenų bazėje 2 (dvejus) metus nuo jo paskutinio prisijungimo prie sistemos ir suėjus šiam terminui sunaikinami ARUODAS.LT įgalioto asmens; 

6.4.3. sutinka ir pripažįsta, kad pateikia savo duomenis (tel. Nr., el. p. adresą ir kt.) Svetainėje tam, kad tretieji asmenys galėtų prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti ir kopijuoti (kai duomenys pateikiami Skelbimuose kaip kontaktiniai).

6.5.ARUODAS.LT, tvarkydamas Asmens duomenis:

6.5.1. naudos Asmens duomenis Paslaugoms teikti, vystyti ir personalizuoti, taip pat pasiūlymams apie Paslaugas, Svetainės funkcionalumo patobulinimus pateikti, tiesioginės rinkodaros pasiūlymams pateikti;

6.5.2. neteiks Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklėse, arba teisės aktų nustatytais atvejais;

6.5.3. turės teisę perduoti Asmens duomenis asmenims, administruojantiems Kliento įsiskolinimus (pvz., skolų išieškojimo kompanijoms), taip pat teikti Asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie užsiima skolininkų informacijos rinkimu ir skelbimu, kurie savo ruožtu įgyja teisę tokius Asmens duomenis valdyti ir tvarkyti bei skelbti viešai.

6.6.ARUODAS.LT tiesioginės rinkodaros tikslais tvarko Kliento asmens duomenis: vardas, el. pašto adresas, telefono numeris. Organizuodamas žaidimus, reklamines akcijas, ARUODAS.LT gali tvarkyti dalyvavimui tokiame žaidime, reklaminėje akcijoje reikalingų sąlygų išpildymą patvirtinančius duomenis, kiek tai susiję su dalyvavimu reklaminėje akcijoje arba teise dalyvauti žaidime. 

6.7.Kliento duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi laikantis tokių taisyklių:

6.7.1. Kliento asmens duomenys tiesioginei rinkodarai yra renkami ir naudojami tik gavus Kliento sutikimą šiuos duomenis rinkti ir naudoti. ARUODAS.LT Klientai taip pat gali duoti sutikimą tiesioginės rinkodaros pasiūlymams iš portalų CVbankas.lt, NTzemelapis.lt, Skelbiu.lt, Autoplius.lt, Versliukai.lt ir Kainos.lt;

6.7.2. tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi Kliento duomenys portalo ARUODAS.LT duomenų bazėje yra saugomi ne ilgiau kaip 2 (dvejus) metus nuo paskutinio Kliento prisijungimo prie paskyros dienos;

6.7.3. Asmens duomenys reklaminių akcijų (tiesioginės rinkodaros žaidimų, viktorinų, konkursų) vykdymo tikslu tvarkomi ne ilgiau kaip 1 (vienerius) metus po reklaminės akcijos rezultatų, laimėtojų paskelbimo. Suėjus šiems terminams, asmens duomenys sunaikinami ARUODAS.LT įgalioto asmens;

6.7.4. ARUODAS.LT sutikimus dėl tiesioginės rinkodaros gauna: a) tiesiogiai iš Klientų, jiems aiškiai išreiškus valią (sutikimą) gauti ARUODAS.LT tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, bei iš Klientų, duomenų rinkimo metu neprieštaravusių dėl tokio asmens duomenų tvarkymo, b) iš portalų CVbankas.lt, NTzemelapis.lt, Skelbiu.lt, Autoplius.lt, Versliukai.lt ir Kainos.lt. naudotojų, jei jie prisijungdami ir ar naudodamiesi šiais portalais išreiškia sutikimą gauti ARUODAS.LT portalo tiesioginės rinkodaros pasiūlymus; 

6.7.5. ARUODAS.LT gali derinti turimą informaciją apie Klientą su trečiųjų asmenų turima informacija tam, kad galėtų pateikti Klientui įdomius pasiūlymus, taip pat pasiūlyti naujas Paslaugas, kurios gali būti aktualios Klientui.

6.8.Suteikdamas teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais Klientas taip pat suteikia leidimą susisiekti su juo telefonu, SMS žinutėmis, elektroniniu paštu, naujienlaiškiais su tiesioginės rinkodaros pasiūlymais. ARUODAS.LT stengiasi siųsti Klientą dominančią informaciją ir pasiūlymus.

6.9.ARUODAS.LT,  gavęs iš Klientų kontaktinius asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą), teisės aktų nustatyta tvarka šiuos duomenis naudos be atskiro duomenų subjekto sutikimo tik savo paties panašių prekių ar paslaugų rinkodarai, Klientui suteikiant aiškią, nemokamą ir lengvai įgyvendinamą galimybę nesutikti arba atsisakyti tokio duomenų naudojimo pirmiau nurodytais tikslais, jeigu Klientas iš pradžių neprieštaravo dėl tokio duomenų naudojimo teikiant kiekvieną pasiūlymą. 

6.10. Klientas turi teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, nenurodydamas nesutikimo motyvų. Klientas tiesioginės rinkodaros pasiūlymų gali atsisakyti tokiais būdais: paspaudęs atitinkamą nuorodą naujienlaiškyje ar el. pašto pranešime, informavęs apie nesutikimą ARUODAS.LT el. laišku info@aruodas.lt, paskambinus ARUODAS.LT kontaktuose nurodytu telefonu. ARUODAS.LT pasistengs kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, nutraukti Kliento duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu. 

6.11. Jei Klientas duomenis apie save pateikia per socialinį tinklą ar kitą interneto tarnybą („Facebook“ ir pan.), Klientas supranta ir sutinka, kad pateiktu kontaktiniu telefonu ir el. paštu jam taip pat gali būti teikiami ARUODAS.LT pasiūlymai. Pasiūlymų jis gali atsisakyti Taisyklių nustatyta tvarka. 

6.12. Klientas yra informuotas ir sutinka, kad jam registruojantis sistemoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruos Kliento kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.

6.13. Kliento teisė susipažinti su Asmens duomenimis ir jos įgyvendinimas:

6.13.1. Klientas, pateikęs ARUODAS.LT asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi; reikalauti sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų; nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi jo Asmens duomenys. 

6.13.2. Klientas visus prašymus ARUODAS.LT, susijusius su Kliento Asmens duomenų apsauga, privalo pateikti raštu (įskaitant pranešimą bendruoju arba klientų aptarnavimo skyriaus el. paštu, nurodytu Svetainės kontaktuose);

6.13.3. atsakymus į tokius Kliento paklausimus ARUODAS.LT stengsis pateikti kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 (dienų) nuo paklausimo ir visų reikalingų dokumentų iš Kliento gavimo dienos. Atsakymas pateikiamas Klientui priimtina forma. Atsakymas Klientui nemokamai pateikiamas 1 (vieną) kartą per kalendorinius metus;

6.13.4. ARUODAS.LT neteiks Asmens duomenų, jei Klientas nepatvirtina savo tapatybės, prašo duomenų apie kitą asmenį, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais, ribojančiais duomenų atskleidimą Klientui.

Informacijos apsaugos priemonės 
 
7.1.  ARUODAS.LT Kliento Asmens duomenims tvarkyti įgyvendina reikiamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. ARUODAS.LT vykdoma saugumo užtikrinimo veikla, be kita ko, apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.
 
7.2. ARUODAS.LT naudoja programinę įrangą bei kitokias priemones, kuriomis siekiama apsaugoti visų Klientų Prisijungimo duomenis. Prie Klientų Prisijungimo duomenų gali prieiti tik tam įgalioti ARUODAS.LT darbuotojai. Mokėjimo dokumentų (kortelių ar pan.) numeriai, kuriais naudojamasi Mokamoms Paslaugoms apmokėti, yra specialiai koduojami, siunčiant tokią informaciją interneto ryšiu.
 
7.3. ARUODAS.LT primena, jog Klientas yra pats atsakingas už visų Prisijungimo duomenų slaptumą. ARUODAS.LT prašo būti atsargiam naudojant ir saugant Prisijungimo duomenis. Klientas turėtų atsijungti nuo naršyklės baigęs darbą tam, kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie Kliento elektroninio pašto, asmeninės informacijos, ypač tais atvejais, kai Klientas naudojasi viešai prieinamu kompiuteriu (pvz., interneto kavinėje, bibliotekoje).
 
7.4. ARUODAS.LT įsipareigoja stengtis apsaugoti tvarkomus Kliento Asmens duomenis, tačiau atsižvelgiant į tai, kad Kliento informacija yra siunčiama interneto ryšiu, ARUODAS.LT įspėja, kad ARUODAS.LT negali garantuoti ir negarantuoja jokios Kliento perduodamos informacijos, įskaitant ir asmeninius duomenis, visiško saugumo.
 
7.5. ARUODAS.LT asmeninę Kliento informaciją saugo tiek, kiek reikalinga Taisyklių ir nurodytiems tikslams įgyvendinti. Kliento duomenys yra sunaikinami praėjus ne ilgiau kaip 2 (dvejiems) metams nuo paskutinio jo prisijungimo prie paskyros dienos arba Klientui panaikinus paskyrą. ARUODAS.LT siekia nesaugoti pasenusių ir neaktualių Kliento asmens duomenų, todėl šiuos duomenis atnaujinus (pavyzdžiui, Klientui savo paskyroje patikslinus, pakeitus informaciją ar pan.) yra saugoma tik aktuali Kliento informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba ARUODAS.LT veiklai vykdyti (pvz., istorinė informacija apie Kliento mokėjimus ar pan.). 
 
7.6. Susirašinėjimas su Klientu saugomas ne ilgiau kaip 1 (vienerius) metus nuo paskutinio susirašinėjimo datos. Tiesioginės rinkodaros tikslu duomenys saugomi ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus nuo Kliento paskutinio prisijungimo, nebent įstatymų būtų nustatytas arba leidžiamas ilgesnis saugojimo laikotarpis.
 
Slapukai ir jų naudojimas
 
8.1.Kad ARUODAS.LT svetainė tinkamai veiktų, ji į Kliento įrenginį įrašo mažas duomenų rinkmenas, vadinamuosius slapukus. Tą patį daro ir dauguma didžiųjų interneto svetainių. Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kurią ARUODAS.LT svetainė Klientui joje apsilankius išsaugo Kliento kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje. Dėl to interneto svetainė ARUODAS.LT svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ Kliento veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o Klientui nereikia jų iš naujo įvesti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose. 
 
8.2.ARUODAS.LT naudoja slapukus, siekdamas nustatyti Klientų lankymosi Svetainėje įpročius, pagerinti Klientų patirtį, lankantis Svetainėje, suteikti personalizuotas paslaugas Klientams. Slapukų informaciją gali sudaryti duomenys apie tai, kaip Klientas naudojasi Svetaine, jo kompiuterio IP adresas, naršyklės tipas, demografiniai duomenys ir, jei Klientas atvyko į ARUODAS.LT Svetainę iš trečiosios šalies tinklalapio – puslapio URL nuoroda. Jeigu Klientas yra registruotas vartotojas, tai gali būti duomenys, koks Kliento vartotojo vardas ir el. pašto adresas, kurie gali būti apdorojami serveryje registruojantis. Slapukai suteikia galimybę internetinei svetainei veikti efektyviau ir pagerinti savo paslaugas, be to, teikti informaciją svetainės administratoriams statistikos ar reklamos tikslais.
 
8.3.Slapukais gaunamą informaciją ARUODAS.LT naudoja tokiais tikslais:
 
8.3.1. nustatyti grįžtančius, registruotus Klientus, siekiant atverti tokiems Klientams jų užsakytą Turinį ar Paslaugas;
 
8.3.2. siekiant išvengti pakartotinės registracijos nuolatiniams Svetainės Klientams;
 
8.3.3. Kliento vartojimo įpročių stebėsenai, siekiant pateikti būtent Kliento aktualų turinį ir tobulinti portalą pagal Kliento pageidavimus;
 
8.3.4. Paslaugų plėtrai bei tiksliniam rinkodaros orientavimui.
 
8.4.Slapukus Klientui gali įrašyti ir Svetainėje reklaminius skelbimus rodanti sistema ir naudoti juos tam, kad rodytų reklaminius skelbimus, kurie turėtų būti įdomūs būtent Klientui ir atitikti Kliento interesus. Jie taip pat naudojami tam, kad tam tikras reklamas Klientas matytų tik tam tikrą kartų skaičių ir kad padėtų matuoti reklaminės kampanijos efektyvumą.
 
8.5.ARUODAS.LT Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:
 
8.5.1. techniniai slapukai – būtini tam, kad būtų galima naršyti Svetainę ir naudotis jos funkcijomis, pvz., prieiga prie saugių Svetainės sričių. Be šių slapukų Klientas negalėtų naudotis Svetainės paslaugomis;
 
8.5.2. funkciniai slapukai – leidžia Svetainei įsiminti Kliento pasirinktus dalykus (pvz., prisijungimo duomenis) ir pasiūlyti patobulintas, Klientui pritaikytas funkcijas. Funkciniai slapukai nėra būtini Svetainėje, tačiau pagerina navigacijos kokybę ir vartotojų patirtį;
 
8.5.3. analitiniai slapukai – naudojami Svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti. ARUODAS.LT šių slapukų gautus rezultatus naudoja anonimiškai, statistikos tikslams. Svetainė analitiniais tikslais naudoja ir trečiųjų šalių paslaugas, kurios nepriklausomai įdiegia savo slapukus;
 
8.5.4. tiksliniai arba reklaminiai slapukai – naudojami norint parodyti Paslaugas, kurios galėtų dominti Klientą ar pasiūlyti panašias Paslaugas (Turinį), kurias jau Klientas žiūrėjo;
 
8.5.5. trečiųjų šalių slapukai – leidžia Klientui matyti reklaminius skydelius su peržiūrėtomis prekėmis arba kitais aktualiais pasiūlymais. ARUODAS.LT neturi priėjimo prie trečiųjų šalių slapukų informacijos ir informacija yra visiškai jų kontroliuojama. ARUODAS.LT pateikia jai žinomą informaciją apie trečiųjų šalių privatumo politiką ir slapukų naudojimą;
 
8.5.6. socialinių tinklų slapukai – būtini norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti ARUODAS.LT Svetainės informaciją. 
 
8.6.Klientas sutikimą dėl slapukų naudojimo duoda pirmą kartą atlikdamas registraciją ARUODAS.LT portale; jei Kliento naršyklė priima slapukus – neištrindamas jų ir/ ar nepakeisdamas; Svetainėje, registracijos anketose ir/ ar paskyrose pateiktoje ARUODAS.LT nuorodoje apie slapukus paspaudęs „sutinku“ žymą.
 
8.7.Kliento sutikimas dėl slapukų naudojimo galioja 1 (vienerius) metus. 
 
8.8.Klientas sutikimą dėl slapukų naudojimo gali atšaukti, pakeisdamas naršyklės duomenis (ištrindamas slapukus, pasirinkdamas anoniminį naršymą ar pan.), taip pat registracijos metu.
 
8.9.Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Klientas gali pasirinkti, ar nori priimti slapukus, taip pat juos išjungti, ištrinti pakeisdamas naudojamos naršyklės nustatymus. Kad pašalintų slapukus iš mobiliojo telefono ar kito mobiliojo prietaiso, Klientas turės sekti telefono arba telefono programinės įrangos naudojimo instrukciją. Tačiau kai kuriais atvejais slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Jeigu Klientas ištrins slapukus iš savo kompiuterio, jam teks iš naujo registruotis kiekvieną kartą lankantis Svetainėje. Išsamesnė nepriklausoma informacija apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes taip pat yra pateikta adresu  AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.
 
8.10. ARUODAS.LT gali, nepažeisdamas teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis, pvz., informacija apie naudojimąsi paslaugomis.
 
8.11. Informacija apie Svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama žemiau.
 
8.11.1.  ARUODAS.LT naudojami slapukai:
SlapukasSlapuko pavadinimasDuomenų tvarkymo tikslasSukūrimo momentasGaliojimo laikasNaudojami duomenys
PHP sesijos ID PHPSESSID Identifikuoti vartotoją tarp puslapių atvertimų Įeinant į puslapį Iki puslapio uždarymo Unikalus ID
Nurodo, kad ateita iš programėlės application Pateikti puslapius, skirtus programėlei Įeinant į puslapį per programėlę 60 dienų  
Vartotojo automatinio prijungimo duomenys remind_cookie_auth Skirtas prijungti vartotoją Prisijungiant prie paskyros 30 dienų Unikalus ID
Vartotojo automatinio prijungimo duomenys remind_cookie_id Skirtas prijungti vartotoją Prisijungiant prie paskyros 30 dienų Vartotojo ID
Įsimintų skelbimų unikalus ID saved_adv Priskirti įsimintus skelbimus lankytojui simenant pirmą skelbimą 30 dienų Unikalus ID
Įsimintų paieškų unikalus ID saved_search Priskirti išsaugotas paieškas lankytojui Atlikus pirmą paiešką 30 dienų Unikalus ID
 
8.11.2.  ARUODAS.LT naudojamų statistinių įrankių slapukai:
SlapukasSlapuko pavadinimasGaliojimo laikas
apis.google.com NID 7 mėn.
ls.hit.gemius.pl Gdyn 8 metus
accounts.google.com NID 7 mėn.
bcp.crwdcntrl.net _cc_aud 10 mėn.
bcp.crwdcntrl.net _cc_cc 10 mėn.
bcp.crwdcntrl.net _cc_dc 10 mėn.
bcp.crwdcntrl.net _cc_id 10 mėn.
tpc.googlesyndication.com Gdyn 5 metus
8.11.3. Tretieji asmenys, rinkodaros ir reklamos tikslais galintys naudoti slapukus Klientų atžvilgiu:
Slapukų teikėjo pavadinimasSlapuko teikėjo veikla/ Naudojimo tikslasDetalesnė informacija ir slapukų valdymas
„Lotame“ Vartotojo reklamos įpročių stebėjimas, analizė ir apibendrinimas reklamos parodymo tikslais https://www.lotame.com/privacy/
Google „DoubleClick for Publishers“ Reklaminių skydelių transliavimo sprendimai https://www.google.com/policies/technologies/cookies/
https://www.google.com/policies/technologies/managing/
8.12. Tretieji asmenys rinkodaros ir reklamos tikslais Klientų atžvilgiu gali naudoti slapukus. Šiais tikslais tretieji asmens gali rinkti tiek anoniminę, tiek ir asmeninę Kliento informaciją, taip pat naudoti tiek sesijos slapukus, tiek ir nuolatinius slapukus, galiojančius tam tikrą laiko tarpą. Detaliau apie trečiųjų asmenų slapukus ir privatumo politiką Klientas gali sužinoti susipažinęs su konkretaus trečiojo asmens privatumo politika. 
 
8.13. ARUODAS.LT nekontroliuoja trečiųjų asmenų veiklos, todėl Klientas pats savarankiškai privalo pasidomėti trečiųjų asmenų naudojamais slapukais ir jų renkama informacija. Klientas gali pašalinti trečiųjų asmenų slapukus pagal trečiųjų asmenų nurodytas instrukcijas. ARUODAS.LT sieks, kad informacija apie trečiųjų asmenų instrukcijas būtų tiksli ir tinkama, taip pat stengsis laiku atnaujinti ir/ ar papildyti instrukcijas, tačiau ARUODAS.LT neatsako už trečiųjų asmenų informacijos tikslumą, atnaujinimą, išsamumą, atitikimą teisės aktams. 
 
Atsakomybės ribojimas
 
9.1.Laikoma, kad naudojimasis Svetaine vykdomas nepriekaištingai, jei Svetaine ir (ar) Paslaugomis galima naudotis 90 procentų laiko per metus. ARUODAS.LT neatsako už Svetainės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus, kilusius dėl Kliento ar trečiųjų asmenų kaltės, ir jei dėl šių sutrikimų Klientas ar tretieji asmenys patirs nuostolius ar žalą.
 
9.2.ARUODAS.LT atsako tik už informacijos, pateiktos Skelbime, techninį patalpinimą į Svetainę, jei Skelbimas atitinka visus Taisyklių reikalavimus, ir šios svetainės duomenų bazės techninį palaikymą. ARUODAS.LT nebus atsakingas už objektų, parduodamų ar įsigyjamų naudojantis Svetaine ir/ar Paslaugomis, kokybę, skaičių ir/ar komplektiškumą.
 
9.3.ARUODAS.LT nėra ir nebus atsakingas už Svetainėje esančios informacijos neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Klientui ar tretiesiems asmenimis.
 
9.4.ARUODAS.LT neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Klientas naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis bei siųsdamas, publikuodamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamą bet kokią informaciją.
 
9.5.Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad ARUODAS.LT niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Klientas naudojosi Svetaine ir (ar) Paslaugomis.
 
9.6.Klientas supranta ir sutinka su tuo, jog ARUODAS.LT nėra ir nebus atsakingas už dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, internetinio, mobiliojo ryšio tiekėjų, elektroninio pašto paslaugos tiekėjo, kaltės Klientui nesuteiktas ar laiku nesuteiktas Paslaugas. Klientui negalint naudotis Mokamomis Paslaugomis dėl trečiųjų asmenų kaltės, užmokestis už Mokamas Paslaugas Klientui nėra grąžinimas.
 
9.7.ARUODAS.LT atsakomybė Klientui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama 29 (dvidešimt devynių) eurų suma. ARUODAS.LT atsakomybės dydžio ribojimas susijęs su siūloma paslaugų kaina ir teikiamų paslaugų pobūdžiu. Taisyklėse numatyti atsakomybės dydžio ribojimai netaikomi tais atvejais, kai jie atsiranda dėl ARUODAS.LT tyčios ar didelio neatsargumo.
 
9.8.Jūsų naršyklėje gali būti naudojami reklamos tinklų slapukai siekiant rodyti tikslingą reklamą. Jūs galite atsisakyti, kad Jums būtų rodoma Jūsų pomėgius atitinkanti reklama, apsilankydami šioje Svetainėje.
 
Taisyklių keitimas
 
10.1. Kadangi Paslaugos ir Svetainė nuolat tobulinama ir vystoma, siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi, ARUODAS.LT turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles.
 
10.2. ARUODAS.LT praneš Klientui apie Taisyklių pakeitimus, paskelbdamas apie tai Svetainėje.
 
10.3. Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo Svetainėje.
 
10.4. Naudodamasis Paslaugomis ar Svetaine po to, kai įsigalioja Taisyklių pakeitimai, Klientas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.
 
Baigiamosios nuostatos
 
11.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 
11.2. Visi tarp ARUODAS.LT ir Kliento kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose.
 
11.3. Ginčai, kilę tarp ARUODAS.LT ir Klientų-verslininkų, sprendžiami UAB „Diginet LTU“ buveinės vietos teisme. 
 
11.4. Klientas – vartotojas prašymą  ir/ ar skundą dėl ARUODAS.LT portalo veiklos ir paslaugų pirmiausia raštu privalo pateikti portalui ARUODAS.LT ir nurodyti savo reikalavimus. Tokius raštus prašome siųsti adresu info@aruodas.lt. Nesutikdamas su ARUODAS.LT atsakymu, klientas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, interneto svetainė www.vvtat.lt, ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, adresu http://ec.europa.eu/odr/. Teisminiai ginčai yra nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka. 
 
11.5. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Klientas patvirtins, kad sutinka su jomis, ir galios visą santykių tarp Kliento ir ARUODAS.LT laiką.