Nekilnojamo turto skelbimai
Nr.1

Prisijungti

ARUODAS.LT NAUDOJIMO TAISYKLĖS (redakcija 2016-10-11)

Taisyklių taikymas ir aiškinimas

1.1. Šis dokumentas yra sutartis tarp UAB „Diginet LTU“ (juridinio asmens kodas – 126222639, PVM mokėtojo kodas – LT262226314, buveinės adresas – A. Goštauto g. 40 A, Vilnius, Lietuva, el. pašto adresas – info@aruodas.lt) (toliau – ARUODAS.LT) ir Jūsų (toliau – Klientas) dėl naudojimosi interneto svetaine ARUODAS.lt (toliau – Svetainė).

1.2. Naudodamiesi Svetaine Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su šios sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinkate su Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.

1.3. Naudojimasis Svetaine šių Taisyklių prasme apima visų ir bet kokių veiksmų atlikimą, Klientui prisijungus prie Svetainės naudojantis interneto ryšiu. Šių Taisyklių prasme paslaugos (toliau – Paslaugos) apima visus ir bet kokius Kliento veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant Skelbimų skelbimą, skelbiamos informacijos skaitymą, klausimų, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą, tačiau tuo neapsiribojant (toliau – Paslaugos). Klientas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Klientas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, jis neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis ir/ar Svetaine.

1.4. Dalis Svetainėje teikiamų Paslaugų yra teikiamos Klientui už atlygį (toliau – Mokamos Paslaugos). Mokamos Paslaugos yra apibūdintos ir nurodytos Svetainėje, jų kaina nurodyta konkrečios Mokamos Paslaugos užsakymo puslapyje . Toliau šiose Taisyklėse nuoroda į „Paslaugas“ apims visas Paslaugas, įskaitant ir Mokamas Paslaugas, o nuoroda į „Mokamas Paslaugas“ apims tik tas Paslaugas, už kurias Klientas moka užmokestį.

1.5. Be šių Taisyklių santykiams tarp Kliento ir ARUODAS.LT reguliuoti taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, specialios sąlygos ir taisyklės, pateikiamos Svetainėje, bei nusistovėjusi gera verslo praktika.

1.6. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

1.7. Naudodamiesi ARUODAS.LT ir ARUODAS.LT sistemoje užsisakę kito portalo paslaugas, Jūs patvirtinate, kad sutinkate su kito portalo Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.

Bendrosios sąlygos 

2.1. ARUODAS.LT suteikia Klientams virtualią erdvę, t. y. Svetainę, kurioje Klientai turi galimybę paskelbti savo skelbimus apie siūlomas ar ieškomas prekes (toliau – Skelbimai), skaityti Skelbimus, ieškoti Skelbimų bei naudotis kitomis Paslaugomis. Be Kliento Skelbimų Svetainėje gali būti skelbiama ir kita ARUODAS.LT ir/ar trečiųjų asmenų, kurių tarpe gali būti ir Kliento konkurentų, informacija.

2.2. ARUODAS.LT jokiu būdu nedalyvaus pirkimo-pardavimo ar kitokiuose su Svetainėje siūlomomis prekėmis ir/ar paslaugomis ar Skelbimais susijusiuose sandoriuose tarp Klientų (nei kaip tarpininkas, įgaliotas asmuo, atstovas ar kaip kitaip). ARUODAS.LT nebus Kliento agentu, atstovu, tarpininku ir kt.

2.3. Bet koks informacijos paskelbimas ir/ar padarymas viešai prieinama Svetainėje nėra laikoma ARUODAS.LT pasiūlymu (oferta) sudaryti sandorį.

2.4. Visi pranešimai ir informacija tarp Kliento ir ARUODAS.LT bus siunčiama elektroninėmis priemonėmis adresais, nurodytais šiose Taisyklėse arba Svetainėje, nebent šiose Taisyklėse nurodyta kitaip.

2.5. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Svetainę ir visą jos turinį, įskaitant autorių teises, pramoninės intelektinės nuosavybės teises, firmų vardus, know-how, komercines ir gamybines paslaptis, priklauso ARUODAS.LT arba ARUODAS.LT teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis.

2.6. Naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis ir/ar teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas bet kokią informaciją ar duomenis į Svetainę Klientas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia ARUODAS.LT šias išimtines teises į tokius kūrinius, informaciją ir/ar duomenis:

2.6.1. teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn;

2.6.2. teisę keisti ar adaptuoti, kurti išvestinius kūrinius iš Kliento pateiktos informacijos;

2.6.3. bet kokiu būdu, tikslais ir forma neatlygintinai naudotis pateikta informacija.

 Kliento teisės ir pareigos

3.1. Klientas įsipareigoja:

3.1.1. pateikti teisingą savo el. pašto adresą bei kontaktinį telefono numerį;

3.1.2. nenaudoti Svetainės ir/ar Paslaugų neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti arba sukčiavimui;

3.1.3. naudodamasis Svetaine pateikti objektyvią, teisingą, visapusišką ir išsamią informaciją apie siūlomus objektus (t. y. informacija turi tinkamai apibūdinti objektus);

3.1.4. užtikrinti, kad Skelbimai ar naudojantis Svetaine Kliento pateikiama informacija ir duomenys:

3.1.4.1. nėra klaidinanti ar neteisinga;

3.1.4.2. nepažeidžia trečiųjų asmenų turtinių ar asmeninių teisių (įskaitant teises į intelektinę nuosavybę);

3.1.4.3. nepažeidžia teisės aktų reikalavimų (įskaitant vartotojų teisių apsaugą ar konkurenciją reglamentuojančius teisės aktus bei importo bei eksporto taisykles);

3.1.4.4. neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei;

3.1.4.5. neturi savyje virusų ar kitokių kompiuterių programų ar failų, kurie gali sutrikdyti normalų Svetainės ir/ar Paslaugų veikimą, būti patalpinti Klientų kompiuteriuose ir dėl to padaryti žalą Klientui ar jo turtui, trukdyti Klientui naudotis Svetaine, Paslaugomis ir Kliento kompiuteriu;

3.1.4.6. nereklamuoja ir neskelbia informacijos, kurioje minimi su ARUODAS.LT tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba tokių asmenų prekės ir/ar paslaugos, o taip pat nuorodos į tokius asmenis ir/ar produktus.

3.1.5. nerinkti, nekaupti, neperkelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamais, neskelbti bei neplatinti Svetainės vartotojų duomenų ar duomenų apie bet kokius Svetainės vartotojų veiksmus, įskaitant duomenis apie siūlomas ir/ar ieškomas prekes ir/ar paslaugas, jų kainas ir t. t.;

3.1.6. saugoti Kliento prisijungimo vardą ir slaptažodį (jei tokie Klientui suteikti) tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Klientas įgaliojo atstovauti Klientui naudojantis Paslaugomis;

3.1.7. nedelsdamas pranešti ARUODAS.LT apie bet kokius Kliento pateiktos informacijos (ypač pateiktos registruojantis Svetainėje) ir/ar duomenų pasikeitimus, pakeisdamas informaciją Svetainės anketoje;

3.1.8. nedelsdamas el. paštu pranešti ARUODAS.LT, jei Kliento vartotojo vardas ir/ar slaptažodis, kurie reikalingi naudotis Svetaine, buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims;

3.1.9. Skelbimus skelbti jų turinį atitinkančiose teminėse srityse;

3.1.10. skelbiamame Skelbime teksto nerašyti didžiosiomis raidėmis;

3.1.11. neskelbti beprasmių Skelbimų ar Skelbimų su beprasmėmis simbolių ir/ar žodžių sekomis;

3.1.12. viename skelbime reklamuoti vieną nekilnojamojo turto objektą, ne kelis;

3.1.13. savo skelbime skelbti tik realią, nekilnojamojo turto vertę atitinkančią, bendrą viso nekilnojamojo turto objekto kainą;

3.1.14. pirmoje skelbimo nuotraukoje nedėti papildomų paveikslėlių ar užrašų, tik to objekto nuotrauką ir savo įmonės logotipą;

3.1.15. nurodyti tik tikslų reklamuojamo objekto adresą, neklaidinti vartotojo, nurodant kitą rajoną, miestą ar mikrorajoną.

3.2. Naudodamasis bet kuria Paslauga, Klientas patvirtina, kad jis/ji:

3.2.1. yra veiksnus fizinis asmuo, turintis visus įgaliojimus ir teises reklamuoti nekilnojamojo turto objektą ir vykdyti sandorius, siūlomus Svetainėje;

3.2.2. tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas Taisyklių 3.1-3.1.15 punktuose;

3.2.3. supranta, kad Klientui gali kilti pareiga savo lėšomis sumokėti mokesčius, susijusius su naudojimusi Paslaugomis ir/ar pajamomis, gautomis naudojantis Paslaugomis (pvz., gyventojų pajamų mokestį, PVM ir kt.);

3.2.4. supranta ir sutinka, kad Klientui sutikus su šiomis Taisyklėmis, tarp Kliento ir ARUODAS.LT sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai numato šios Taisyklės;

3.2.5. supranta ir sutinka, kad tuo atveju, jei vartotojo vardas ir slaptažodis, kurie reikalingi norint naudotis Svetaine, taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais Klientui, ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o ARUODAS.LT neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus vartotojo vardo ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti vartotojo tapatybės;

3.2.6. supranta ir sutinka, kad ARUODAS.LT tvarkytų ir valdytų Kliento asmens duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Taisyklėmis.

ARUODAS.LT teisės ir pareigos

4.1. ARUODAS.LT turi teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti Kliento teisę ar galimybę naudotis Svetaine, įskaitant bet kokios informacijos, kurią Klientas pateikė į Svetainę, pakeitimu, Kliento Skelbimo panaikinimu, Kliento paskyros (angl. account) panaikinimu ir uždraudimu Klientui iš naujo užsiregistruoti Svetainėje, jei Klientas:

4.1.1. pažeidžia šias Taisykles ar nesilaiko savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse;

4.1.2. pateikė neteisingą, nevisą ir/ar klaidinančią informaciją, registruodamasis ar naudodamasis Svetaine;

4.1.3. tyčia ir sąmoningai skleidžia apgaulingą ar neteisingą informaciją Svetainėje, įžeidinėja kitus asmenis ar kitaip, ARUODAS.LT nuomone, netinkamai elgiasi;

4.2. ARUODAS.LT turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti Kliento veiksmus Svetainėje, įskaitant Kliento Skelbimų stebėjimą. Naudodama teisėtas priemones, ARUODAS.LT turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus;

4.3. ARUODAS.LT turi teisę bet kada savo nuožiūra pašalinti iš Svetainės Kliento Skelbimus ar bet kokią kitą Kliento pateiktą informaciją, jei, ARUODAS.LT nuomone, jie pažeidžia šias Taisykles, taikomus teisės aktus arba yra priešingi gerai moralei.

4.4. ARUODAS.LT turi teisę bet kada savo nuožiūra pakeisti ar pertvarkyti Skelbimus tam, kad Svetaine būtų patogiau naudotis, keisti Skelbimus ir bet kokį kitą Turinį, įskaitant nekilnojamojo turto adreso ir vietos žemėlapyje keitimą, ar nepublikuoti skelbimo žemėlapyje, jei iš skelbimo pateiktos informacijos trūksta duomenų nekilnojamojo turto vietai pažymėti.

4.5. ARUODAS.LT turi teisę savo nuožiūra panaikinti Kliento paskyrą (angl. account), jei Klientas yra gavęs ne mažiau nei du neigiamus kito Kliento atsiliepimus. Klientui gavus trečiąjį neigiamą komentarą ar atsiliepimą iš kito Kliento, ARUODAS.LT panaikins Kliento paskyrą. Paskyra bus panaikinama automatiškai. Klientas turi teisę pateikti skundą dėl sprendimo panaikinti paskyrą atsiųsdamas el.laišką adresu info@aruodas.lt. ARUODAS.LT sprendimas yra galutinis.

4.6. ARUODAS.LT turi teisę gauti užmokestį už suteikiamas Paslaugas pagal Svetainėje nurodytas kainas. Už tai, Klientui pareikalavus, ARUODAS.LT pateiks Klientui sąskaitą.

4.7. ARUODAS.LT turi teisę Klientui siųsti komercinius ir kitus UAB „Diginet LTU" pasiūlymus. UAB „Diginet LTU" priklauso Aruodas.lt, NTzemelapis.lt, Skelbiu.lt, CVbankas.lt, Versliukai.lt, Autoplius.lt, Kainos.lt. Klientas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus, informuodamas apie tai ARUODAS.LT.

4.8. Šalys susitaria, kad ARUODAS.LT turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti Svetainės veiklą.

4.9. Šalys susitaria, kad ARUODAS.LT neturi pareigos šalinti trečiųjų asmenų Skelbimų ar Turinio, nebent reklamuojamo nekilnojamojo turto objekto savininkas ar savininkai pateikia ARUODAS.LT prašymą pašalinti tokį Skelbimą ir prideda įrodymus, tinkamai pagrindžiančius jo nuosavybės teisę į reklamuojamą nekilnojamąjį objektą. 

4.10. ARUODAS.LT turi teisę Svetainėje, taip pat ir greta Kliento Skelbimo ar kartu su juo, skelbti bet kokią savo ar trečiųjų asmenų, įskaitant ir asmenų, konkuruojančių su Klientu, informaciją ir/ar Skelbimus, išskyrus informaciją, kurią skelbti draudžia galiojantys teisės aktai. 

Mokamos paslaugos

5.1. Mokamos Paslaugos bei jų naudojimosi tvarka yra apibūdinta ir nurodyta Svetainėje, o jų kaina nurodyta kiekvienos konkrečios Mokamos Paslaugos užsakymo puslapyje.

5.2. Klientas supranta ir sutinka, kad Mokamos Paslaugos gali būti teikiamos tik po to, kai Klientas sumoka ARUODAS.LT už Mokamas Paslaugas Svetainėje nurodyta tvarka. ARUODAS.LT turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias Mokamas Paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką.

5.3. Apribojus ar sustabdžius Kliento galimybę naudotis Mokamomis Paslaugomis ar Klientui negavus ar laiku negavus Mokamų Paslaugų dėl kitų priežasčių nei Kliento įvykdytas šių Taisyklių pažeidimas bei atvejus, nurodytus šių taisyklių 5.4. ir 4.5. punktuose, ARUODAS.LT, Kliento prašymu, įsipareigoja pratęsti Mokamų Paslaugų teikimą Klientui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos Paslaugos, arba neatlygintinai suteikti Mokamų Paslaugų, analogiškų nesuteiktoms Mokamoms Paslaugoms (jei Mokamos Paslaugos nėra tęstinio pobūdžio).

5.4. ARUODAS.LT turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą neribotam terminui. Tokiu atveju Klientas, besinaudojantis Mokamomis Paslaugomis, yra informuojamas apie profilaktinių darbų pradžią pranešimu (priklausomai nuo to kokiomis Paslaugomis naudojasi Klientas – elektroniniu paštu ir/ar kitokiu pranešimu) ne vėliau kaip prieš vieną valandą iki darbų pradžios. Tokiu atveju ARUODAS.LT gali, tačiau neprivalo, pratęsti Mokamų Paslaugų teikimą Klientui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos Paslaugos, arba neatlygintinai suteikti Mokamas Paslaugas, analogiškas nesuteiktoms Mokamoms Paslaugoms (jei Mokamos Paslaugos nėra tęstinio pobūdžio).

5.5. Užmokestis už Skelbimus ir Turinį, kurie buvo panaikinti ir/ar pašalinti dėl to, jog Klientas pažeidė šių Taisyklių nuostatas, nėra grąžinamas. 

Asmens duomenys

6.1. ARUODAS.LT turi teisę tvarkyti ir valdyti registracijos metu ar vėliau naudojantis Svetaine Kliento pateiktus ar ARUODAS.LT kitais būdais surinktus asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), vadovaudamasis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir jose nurodytais tikslais.

6.2. Klientas suteikia teisę ARUODAS.LT valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šiose Taisyklėse. Klientas turi teisę atšaukti savo leidimą ARUODAS.LT valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti paskyrą. Sutikimas valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis negalioja atgal į praeitį.

6.3. ARUODAS.LT rinks ir saugos Asmens duomenis elektroniniu būdu ir pateiks tokių Asmens duomenų išrašus kitomis formomis esant poreikiui.

6.4. ARUODAS.LT naudos Asmens duomenis Paslaugų teikimui, vystymui ir personalizavimui.

6.5. ARUODAS.LT neteiks Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklėse, arba teisės aktų nustatytais atvejais.

6.6. Klientų įsiskolinimo atvejais ARUODAS.LT turi teisę perduoti Asmens duomenis asmenims, administruojantiems Kliento įsiskolinimus (pvz., skolų išieškojimo kompanijoms).

6.7. ARUODAS.LT turi teisę teikti Asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie užsiima skolininkų informacijos rinkimu ir skelbimu, kurie savo ruožtu įgyja teisę tokius Asmens duomenis valdyti ir tvarkyti.

Atsakomybės ribojimas

7.1. Laikoma, kad naudojimasis Svetaine vykdomas nepriekaištingai, jei Svetaine ir (ar) Paslaugomis galima naudotis 90 procentų laiko per metus. ARUODAS.LT neatsako už Svetainės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus, kilusius dėl Kliento ar trečiųjų asmenų kaltės, ir jei dėl šių sutrikimų Klientas ar tretieji asmenys patirs nuostolius ar žalą.

7.2. ARUODAS.LT nebus atsakingas už objektų, parduodamų ar įsigyjamų naudojantis Svetaine ir/ar Paslaugomis, kokybę, skaičių ir/ar komplektiškumą.

7.3. ARUODAS.LT nėra ir nebus atsakingas už Svetainėje esančios informacijos neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Klientui ar tretiesiems asmenimis.

7.4. ARUODAS.LT neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Klientas naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis bei siųsdamas, publikuodamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamą bet kokią informaciją.

7.5. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad ARUODAS.LT niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Klientas naudojosi Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

7.6. Klientas supranta ir sutinka su tuo, jog ARUODAS.LT nėra ir nebus atsakingas už dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, internetinio, mobiliojo ryšio tiekėjų, elektroninio pašto paslaugos tiekėjo, kaltės Klientui nesuteiktas ar laiku nesuteiktas Paslaugas. Klientui negalint naudotis Mokamomis Paslaugomis dėl trečiųjų asmenų kaltės, užmokestis už Mokamas Paslaugas Klientui nėra grąžinimas.

7.7. ARUODAS.LT atsakomybė Klientui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama 29 (dvidešimt devynių) eurų suma. ARUODAS.LT atsakomybės dydžio ribojimas susijęs su siūloma paslaugų kaina ir teikiamų paslaugų pobūdžiu. Taisyklėse numatyti atsakomybės dydžio ribojimai netaikomi tais atvejais, kai jie atsiranda dėl ARUODAS.LT tyčios ar didelio neatsargumo.

7.8. Jūsų naršyklėje gali būti naudojami reklamos tinklų slapukai siekiant rodyti tikslingą reklamą. Jūs galite atsisakyti, kad Jums būtų rodoma Jūsų pomėgius atitinkanti reklama, apsilankydami šioje Svetainėje.

Taisyklių keitimas

8.1. Kadangi Paslaugos ir Svetainė nuolat tobulėja ir vystosi, siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi, ARUODAS.LT turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles.

8.2. ARUODAS.LT praneš Klientui apie Taisyklių pakeitimus, paskelbdamas apie tai Svetainėje.

8.3. Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo Svetainėje.

8.4. Naudodamasis Paslaugomis ar Svetaine po to, kai įsigalioja Taisyklių pakeitimai, Klientas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.

Baigiamosios nuostatos

9.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.2. Visi tarp ARUODAS.LT ir Kliento kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose.

9.3. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Klientas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Kliento ir ARUODAS.LT laiką.